خوابگاه دانشجویان دختر زرتشتی

خوابگاه دانشجویان دختر زرتشتی

اهدائی دهشمندان نیکوکار و انشادان بانوبمان داراب افشاری‌زاده مریم آبادی و کیخسرو خدا مراد بزرگ چمی با وسایل و امکانات رفاهی به انجمن زرتشتیان یزد امیدواریم در حفظ و نگهداری آن بری نسلهای بعدی کوشا باشند و بانیان را دعای خیر نمایند. (انجمن زرتشتیان یزد – 1387 خورشیدی)

در شرایط کنونی جامعه ایران که دختران و زنان مسلمان آزادی اندکی دارند، بانوان زرتشتی با محدودیتهای بسیار بیشتری مواجه هستند. زرتشتیها خیلی زیاد به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند و بسیار زرتشتیهایی را می‌شناسم که به خاطر آزاری که طی قرون متمادی بر آنها شده آئین و کیش خود را ابراز نمی‌کنند. با دختران زرتشتی یزد که صحبت می‌کردم بلا استثنا قصد خروج از ایران را داشتند. یکی آلمان، یکی هند دیگری فرانسه. زندگی برای آنان بسیار سخت است گرچه ابراز نمی‌کنند. آنها از بیرون به سختی کسی را میان خود راه می‌دهند. به سختی کسی را باور می‌کنند و زخمها و آزاری که در گذشته دیده‌اند را فراموش نکرده‌اند. جامعه کوچک زرتشتیان ایران اجازه رشد ندارد. آنها مجبور به ازدواجهای فامیلی هستند و همین موضوع باعث ایجاد مشکلات ژنتیکی برای فرزندان آنها شده است.

Advertisements